Lenovo 11.6" 100S Atom w/ 2G 32GB
Best Buy Black Friday Ad